Reisvoorwaarden & SGR & Calamiteitenfonds

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)
Calamiteitenfonds
Inleiding Reisvoorwaarden
Artikel 1 Inleidende bepalingen
Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst
Artikel 3 Betaling
Artikel 4 Reissom
Artikel 5 Informatie
Artikel 6 Reisbescheiden
Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger
Artikel 8 In-de-plaatsstelling
Artikel 9 Annulering door de reiziger
Artikel 10 Opzegging door Rondreisopmaat
Artikel 11 Wijziging door Rondreisopmaat
Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht
Artikel 13 Hulp en bijstand
Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Rondreisopmaat
Artikel 15 Verplichting van de reiziger
Artikel 16 Rente en incassokosten
Artikel 17 Klachten
Artikel 18 Geschillen
SGR Garantieregeling (tekst conform site SGR)

Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR)

Rondreisopmaat.nl/CoCreation Travel is aangesloten bij de SGR (deelnemersnummer 3480).
Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de op deze internet-site gepubliceerde reizen en de geboekte op-maat-reizen onder de garantie van de SGR. De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen.
Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat (hetgeen niet het geval is indien u zelf de intercontinentale vliegtickets heeft geboekt) ) en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

Onderaan deze pagina treft u de tekst van de SGR-garantieregeling aan, die ook te lezen is op de website www.sgr.nl/garantieregeling

Calamiteitenfonds

CoCreation Travel / Rondreisopmaat.nl (KvK 51291975) is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds Reizen.

Op de overeenkomsten die met CoCreation Travel / Rondreisopmaat.nl worden aangegaan zijn de voorwaarden van de garantieregeling van de Stichting Calamiteitenfonds Reizen, gevestigd te Rotterdam, mede van toepassing. Deze voorwaarden liggen bij het Calamiteitenfonds ter inzage, zijn gedeponeerd ter Griffie van de rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam, worden op verzoek aan het Calamiteitenfonds onverwijld kosteloos toegezonden en zijn te vinden op www.calamiteitenfonds.nl.

Binnen de grenzen van de garantieregeling van het Calamiteitenfonds vallen ook de op deze internetsite gepubliceerde reizen onder de garantie van het Calamiteitenfonds.

Deze garantie houdt in dat u als consument die deelneemt aan een door ons georganiseerde reis:

 • (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren;

 • de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.

Per boeking wordt € 2,50 in rekening gebracht voor het Calamiteitenfonds.

Inleiding Reisvoorwaarden

De reisvoorwaarden van Rondreisopmaat.nl/CoCreation Travel zijn in de basis afgestemd op de ANVR Reisvoorwaarden, die in overleg met de Consumentenbond zijn opgesteld.

Artikel 1 Inleidende bepalingen

1.1. In deze reisvoorwaarden wordt verstaan onder:

Reisorganisator:
CoCreationTravel / Rondreisopmaat.nl, ingeschreven bij de K.v.K. Amsterdam onder nr. 51291975, hierna te noemen Rondreisopmaat.

Reiziger:
a. de wederpartij van Rondreisopmaat, of
b. degene te wiens behoeve de reis is bedongen en die dat beding heeft aanvaard, of
c. degene aan wie overeenkomstig artikel 8 van deze voorwaarden de rechtsverhouding tot Rondreisopmaat is overgedragen.

Reisovereenkomst:
de overeenkomst waarbij Rondreisopmaat zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van te voren samengestelde reis die de volgende diensten kan omvatten:
a. vervoer in het land (of de landen) van bestemming;
b. verblijf (een of meerdere nachten);
c. een andere, niet met vervoer of verblijf verband houdende toeristische dienst;

Werkdagen:
de dagen maandag tot en met vrijdag, uitgezonderd erkende feestdagen.

Kantooruren:
maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 17.30 uur, uitgezonderd erkende feestdagen.

1.2. Deze reisvoorwaarden zijn van toepassing op alle reisovereenkomsten.

1.3. De bedragen in deze voorwaarden vermeld, gelden, voor zover van toepassing, inclusief BTW.

1.4. Binnen een reisovereenkomst kunnen boekingen van bepaalde lodges, hotels, excursies, binnenlandse vluchten, binnenlandse treinreizen en dergelijke afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1 en artikel 9 lid 1. Deze afwijkende bepalingen dienen vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar gemaakt te zijn.

Artikel 2 Totstandkoming en inhoud overeenkomst


2.1. Aanbod en aanvaarding
2.1.a. De overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de reiziger van het aanbod van Rondreisopmaat. Na totstandkoming van de overeenkomst ontvangt de reiziger schriftelijk of langs elektronische weg zo spoedig mogelijk een bevestiging hiervan, alsmede een factuur.
2.1.b. Bij boeking via internet richt Rondreisopmaat het boekingsproces zodanig in dat de reiziger er vóór de aanvaarding op gewezen wordt dat hij een overeenkomst aangaat. Door de bevestiging van de boeking door Rondreisopmaat is de reiziger
aan deze overeenkomst gebonden.

2.2. Herroeping aanbod
Het aanbod van Rondreisopmaat is vrijblijvend en kan zo nodig door deze worden herroepen. Herroeping wegens correctie van fouten in de berekening van de reissom of van andere fouten is toegestaan. De herroeping dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 24 kantooruren na aanvaarding te geschieden onder opgaaf van redenen. De reiziger heeft in dat geval recht op onverwijlde restitutie van eventueel betaalde gelden.

2.3. Kennelijke fouten
Kennelijke fouten en kennelijke vergissingen binden Rondreisopmaat niet.
Dergelijke fouten en vergissingen zijn fouten en vergissingen die – vanuit het perspectief van de gemiddelde reiziger – op het eerste gezicht als zodanig kenbaar zijn of zouden moeten zijn.

2.4. Informatieplicht reiziger
2.4.a. De reiziger verstrekt Rondreisopmaat voor of uiterlijk bij het sluiten van de overeenkomst alle gegevens omtrent hemzelf en de door hem aangemelde reizigers die van belang kunnen zijn voor het sluiten of de uitvoering van de overeenkomst. Daartoe behoren het nummer van zijn mobiele telefoon en emailadres.
2.4.b. Tevens vermeldt de reiziger bijzonderheden omtrent de hoedanigheid of de samenstelling van de door hem aangemelde groep reizigers die van belang kunnen zijn voor de goede uitvoering van de reis door Rondreisopmaat.
Indien hij in deze informatieplicht tekortschiet en dit tot gevolg heeft dat deze reiziger(s) door Rondreisopmaat van (verdere) deelname aan de reis overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 lid 2 wordt (worden) uitgesloten, worden dein dat artikel bedoelde kosten aan hem in rekening gebracht.

2.5. Aanmelder
2.5.a. Degene die namens of ten behoeve van een ander een overeenkomst aangaat (de aanmelder), is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verplichtingen die uit de overeenkomst voortvloeien.
2.5.b. Alle verkeer (ook het betalingsverkeer) tussen de reiziger(s) enerzijds en Rondreisopmaat anderzijds verloopt uitsluitend via de aanmelder.
2.5.c. De (andere) reiziger(s) is (zijn) voor zijn (hun) eigen deel aansprakelijk.

2.6. Gegevens en voorbehouden in publicatie
2.6.a. Indien de overeengekomen reis is opgenomen in een publicatie van Rondreisopmaat maken de hierin opgenomen gegevens mede deel uit van de overeenkomst.
2.6.b. Indien Rondreisopmaat algemene voorbehouden in het algemene gedeelte van het programma heeft opgenomen en deze in strijd zijn met de reisvoorwaarden, gelden de voor de reiziger meest gunstige bepalingen.

2.7. Essenties
2.7.a. Op medische gronden kunnen afwijkingen van of toevoegingen aan de door Rondreisopmaat aangeboden reis worden verlangd (medische essenties). Rondreisopmaat zal een reële inspanning leveren teneinde hieraan gevolg te kunnen geven, tenzij dat in alle redelijkheid niet kan worden gevergd. Medische essenties behoeven de nadrukkelijke schriftelijke instemming van Rondreisopmaat.
2.7.b. Rondreisopmaat heeft in dat geval het recht de volgende kosten in rekening te brengen:

 • aan de afwijking of toevoeging verbonden organisatiekosten tot een bedrag van € 50,- per boeking
 • communicatiekosten;
 • eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
2.7.c. Een essentieverzoek op andere dan medische gronden (andere essenties) neemt Rondreisopmaat alleen in behandeling, als dit een redelijke kans van slagen heeft. In dat geval heeft hij het recht om de volgende kosten in rekening te brengen:
 • de aan het verzoek verbonden organisatiekosten van € 50,- per boeking;
 • communicatiekosten;
 • eventuele, door de bij de uitvoering van de reis betrokken dienstverleners in rekening gebrachte extra kosten.
Ook deze verzoeken behoeven de uitdrukkelijke schriftelijke instemming van Rondreisopmaat.

2.8. Informatie van derden
Rondreisopmaat draagt geen verantwoordelijkheid voor algemene informatie in foto's, folders, advertenties, websites en andere informatiedragers, voor zover onder verantwoordelijkheid van derden opgesteld of uitgegeven.

Artikel 3 Betaling

3.1. Bij het tot stand komen van de overeenkomst dient een aanbetaling van 25% van de totaal overeengekomen reissom te worden voldaan, met een minimum per reiziger van 150 euro. De aanbetaling dient per omgaande te worden voldaan, doch uiterlijk binnen 14 dagen bij Rondreisopmaat ontvangen te zijn nadat Rondreisopmaat de reis heeft bevestigd. De reiziger kan in afstemming met Rondreisopmaat besluiten als aanbetaling een groter deel van de reissom te voldoen, in verband met inschatting gunstigheid van de op dat moment geldende wisselkoers van de buitenlandse valuta t.o.v. de Euro.

3.2. Binnen een reisovereenkomst kunnen boekingen van bepaalde lodges, hotels, excursies, binnenlandse vluchten, binnenlandse treinreizen en dergelijke een afwijkende aanbetaling vereisen die tot 100% aanbetaling van dit specifieke reisonderdeel kan bedragen. Rondreisopmaat maakt dit vooraf duidelijk kenbaar aan de reiziger.

3.3. Het restant van de reissom moet uiterlijk zes weken voor de aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf in het bezit zijn van Rondreisopmaat. Bij niet tijdige betaling is de reiziger in verzuim. Hij wordt daar door of namens Rondreisopmaat schriftelijk op gewezen en heeft dan alsnog de mogelijkheid het nog verschuldigde bedrag binnen 7 werkdagen te voldoen. Indien betaling ook dan uitblijft, wordt de overeenkomst geacht te zijn geannuleerd op de dag van verzuim. Rondreisopmaat heeft het recht om de daarvoor verschuldigde annuleringskosten in rekening te brengen. In dat geval zijn de bepalingen van artikel 9 van toepassing en worden de reeds betaalde gelden met de annuleringsgelden verrekend.

3.4. Indien de overeenkomst binnen 8 weken voor de dag van vertrek tot stand komt, moet terstond de gehele reissom worden voldaan.

Artikel 4 Reissom

4.1. De aangeboden reissom is in Euro en/of in de valuta van het land van bestemming.
De reissom geldt per persoon, tenzij anders aangegeven. Hierin zijn begrepen de diensten en voorzieningen zoals vermeld, al of niet in verschillende kostenelementen gespecificeerd, inclusief de op het moment van publicatie bekende onvermijdbare bijkomende kosten die de reiziger voor de aangeboden diensten moet betalen. Onder onvermijdbare bijkomende kosten worden verstaan kosten die onlosmakelijk verbonden zijn met de aangeboden dienst. Daaronder vallen niet de kosten van aanvullende diensten die op verzoek van de reiziger door Rondreisopmaat of door derden worden verleend, zoals verzekeringspremies, alsmede kosten welke bij boeking per reisgezelschap worden geheven en variëren naar gelang de grootte van het reisgezelschap en reserveringskosten die kunnen variëren. De basis-reserveringskosten bedragen Euro 35,- per boeking.

4.2. De reissom is gebaseerd op de prijzen, geld-wisselkoersen, heffingen en belastingen, zoals deze Rondreisopmaat bekend waren ten tijde van het aanbod aan de reiziger.

4.3. Bij een aanbod aan de reiziger in de valuta van het land, wordt de op dat moment geldende (dag)wisselkoers in Euro vermeld. Het risico van een andere dagkoers op de datum van de restbetaling van de reissom ligt geheel bij de reiziger.

4.4. Zolang niet de gehele reissom is voldaan, heeft Rondreisopmaat het recht om tot 20 dagen voor aankomstdatum van het eerste geboekte verblijf de reissom te verhogen in
verband met wijzigingen in de vervoerskosten (met inbegrip van brandstofkosten), de verschuldigde belastingen, heffingen en de toepasselijke wisselkoersen. Rondreisopmaat zal daarbij aangeven op welke wijze de verhoging is berekend.

4.5. In afwijking van in artikel 4.4 bepaald en uitsluitend in geval van onvoorzienbare verhogingen van verschuldigde belastingen of heffingen, of extreme verhoging van de vervoerskosten kan Rondreisopmaat tot 20 dagen voor de dag van vertrek de reissom verhogen.

4.6. De reiziger heeft het recht een verhoging van de reissom als bedoeld in de beide vorige leden af te wijzen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 3 werkdagen na ontvangst van de mededeling van de verhoging.
Uitzondering hierbij is een afwijking die het gevolg is van een op dat moment geldende andere wisselkoers. Ofwel, een wijziging van wisselkoers geeft de reiziger geen recht tot afwijzing van de reissom c.q. kostenloze annulering van de reisovereenkomst.

4.7. Indien de reiziger de reissomverhoging afwijst, heeft Rondreisopmaat het recht de overeenkomst op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - binnen 7 werkdagen na ontvangst door de reiziger van de mededeling over de verhoging van dit recht gebruik maken. Alsdan heeft de reiziger recht op kwijtschelding of onmiddellijke restitutie van reeds betaalde gelden. De artikelen 10, 11 en 12 zijn niet van toepassing.

Artikel 5 Informatie

5.1. Rondreisopmaat zal de reiziger algemene op de Nederlandse nationaliteit afgestemde informatie betreffende paspoorten en visa verstrekken. De reiziger is zélf verantwoordelijk om bij de betrokken autoriteiten de nodige aanvullende informatie in te winnen en tevens tijdig voor vertrek na te gaan of de eerder verkregen informatie intussen niet is gewijzigd. De reiziger is zelf verantwoordelijk om informatie in te winnen over eventuele formaliteiten op gezondheidsgebied.

5.2. Indien de reiziger de reis niet (geheel) kan maken wegens het ontbreken van enig (geldig) document, komt zulks met alle daaraan verbonden gevolgen voor zijn rekening.
5.3. De reiziger is zelf verantwoordelijk voor het bij zich hebben van de benodigde documenten, zoals een aan alle geldigheidsvereisten voldoend paspoort, de eventueel vereiste visa, bewijzen van inentingen en vaccinaties, (internationaal) rijbewijs en groene kaart.

Artikel 6 Reisbescheiden

6.1. Rondreisopmaat stuurt digitaal de benodigde reisbescheiden uiterlijk 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte reisonderdeel. Bij aankomst of bij het eerste geboekte verblijf c.q. het eerste kontaktpunt ontvangt de reiziger een welkomst-envelop met aanvullende informatie, bijvoorbeeld vouchers en eventuele kaarten & brochures.

6.2. Indien de reiziger uiterlijk 5 werkdagen voor vertrek nog geen digitale reisbescheiden ontvangen heeft, meldt hij dit onverwijld bij Rondreisopmaat.

6.3. Ingeval een reis wordt geboekt binnen 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geeft Rondreisopmaat aan wanneer en op welke wijze de benodigde reisbescheiden in het bezit van de reiziger worden gesteld.

Artikel 7 Wijzigingen door de reiziger

7.1. Na totstandkoming van de overeenkomst kan de reiziger wijziging daarvan verzoeken. Hiervoor geldt de voorwaarde, dat de reiziger de gewijzigde reissom onder aftrek van de reeds betaalde gelden voldoet. Bovendien is hij gehouden de wijzigingskosten ad € 50,- per boeking en eventuele communicatiekosten te voldoen. Over het verzoek zal zo spoedig mogelijk worden beslist. Tot 28 dagen voor vertrek zullen deze wijzigingen voor zover mogelijk worden aangebracht en in
dat geval schriftelijk door Rondreisopmaat worden bevestigd.

7.2. Afwijzing zal met redenen worden omkleed en de reiziger onverwijld worden meegedeeld. De reiziger kan de oorspronkelijke overeenkomst handhaven dan wel annuleren. In dat laatste geval is artikel 9 van toepassing. Bij uitblijven van een
reactie van de reiziger op de afwijzing van zijn verzoek wordt de oorspronkelijke overeenkomst uitgevoerd.

7.3. Wijziging van de aankomstdatum van het eerste verblijf of vermindering van het aantal betalende passagiers wordt beschouwd als een (deel-)annulering waarop artikel 9 van
toepassing is. In dat geval zijn geen wijzigings- of communicatiekosten verschuldigd.

Artikel 8 In-de-plaatsstelling

8.1. Tijdig voor de aanvang van de reis kan de reiziger zich laten vervangen door een ander. Daarvoor gelden de volgende voorwaarden:

 • de ander voldoet aan alle aan de overeenkomst verbonden voorwaarden; en
 • het verzoek wordt uiterlijk 10 dagen vóór vertrek ingediend, dan wel zo tijdig dat de benodigde handelingen en formaliteiten nog kunnen worden verricht;
en
 • de voorwaarden van de bij de uitvoering betrokken dienstverleners verzetten zich niet tegen deze in-de-plaatsstelling.

8.2. De aanmelder, de reiziger en degene die hem vervangt zijn hoofdelijk aansprakelijk tegenover Rondreisopmaat voor de betaling van het nog verschuldigde gedeelte van de reissom, de in artikel 7 lid 1 bedoelde wijzigings- en communicatiekosten en de eventuele extra kosten als gevolg van de vervanging.

Artikel 9 Annulering door de reiziger

9.1 Annuleringskosten
Indien een overeenkomst wordt geannuleerd, is de reiziger naast eventueel verschuldigde reserveringskosten de volgende annuleringskosten verschuldigd:

 • bij annulering tot de 42ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 25% van de reissom (= doorgaans gelijk aan de aanbetaling)
 • bij annulering vanaf de 42ste dag (inclusief) tot de 28ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 50% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 28ste dag (inclusief) tot de 14ste dag (exclusief) vóór de vertrekdag: 75% van de reissom;
 • bij annulering vanaf de 14ste dag (inclusief) tot de aankomstdatum van het eerste verblijf : 100% van de reissom;
 • bij annulering op de aankomstdatum van het eerste verblijf of later: 100% van de reissom.

9.2. Afwijkende annuleringskosten
9.2.a. Indien een reis is samengesteld uit verschillende onderdelen, waarop verschillende annuleringsbepalingen van toepassing zijn, gelden per onderdeel de specifiek hierop van toepassing zijnde bepalingen.
9.2.b. Binnen een reisovereenkomst kunnen boekingen van bepaalde lodges, hotels, excursies, binnenlandse vluchten, binnenlandse treinreizen en dergelijke afwijken van het bepaalde in artikel 3 lid 1 en artikel 9 lid. Deze afwijkende bepalingen dienen vooraf duidelijk aan de reiziger kenbaar gemaakt te zijn.

9.3. Deelannulering
9.3. a. Indien een reiziger uit een reisgezelschap zijn overeenkomst voor een gezamenlijke rondreis en/of een gezamenlijk verblijf in een accommodatie annuleert, is hij annuleringskosten verschuldigd.
9.3.b. Voor de resterende reiziger(s) wordt een passend wijzigingsvoorstel gedaan. Voor de betaling van de gewijzigde reissom zullen de normale betalingsregels van artikel 3 gelden.
9.3.c. Indien het wijzigingsaanbod niet mogelijk is of niet geaccepteerd wordt zijn alle overeenkomsten geannuleerd en alle reizigers annuleringsgeld verschuldigd.
9.3.d. Het totaalbedrag van annuleringsgeld en gewijzigde reissom(men) zal het totaal van de reissommen van de oorspronkelijke reizigers nooit te boven gaan. Een eventueel overschot wordt op de nieuwe reissommen in mindering gebracht.

9.4. Buiten kantooruren
Annuleringen buiten kantooruren worden geacht te zijn verricht op de eerstvolgende werkdag.
9.5. In-de-plaatsstelling
In geval geen annulering plaatsvindt, maar de reiziger voor in-de-plaatsstelling kiest, is artikel 8 van toepassing.

Artikel 10 Opzegging door Rondreisopmaat

10.1. Rondreisopmaat heeft het recht de overeenkomst op te zeggen wegens gewichtige omstandigheden.

10.2. Onder gewichtige omstandigheden worden verstaan omstandigheden die van zodanige aard zijn dat verdere gebondenheid van Rondreisopmaat aan de overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd.

10.3.a. Indien de oorzaak van de opzegging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
10.3.b. Indien de oorzaak van de opzegging aan Rondreisopmaat kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van Rondreisopmaat. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
10.3.c. Indien de oorzaak van de opzegging noch aan de reiziger noch aan Rondreisopmaat kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

10.4. Indien Rondreisopmaat door de opzegging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

Artikel 11 Wijziging door Rondreisopmaat


11.1.a. Rondreisopmaat heeft het recht de overeengekomen dienstverlening te wijzigen wegens gewichtige omstandigheden als nader omschreven in artikel 10 lid 2.
Deze deelt hij binnen 72 uur (3 werkdagen) aan de reiziger mee, nadat Rondreisopmaat van de wijziging op de hoogte is gesteld. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf deelt hij deze binnen 24 uur (1 werkdag) mee.
11.1.b. Als de wijziging één of meer wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging(en) afwijzen.
11.1.c. Als de wijziging één of meer niet wezenlijke punten betreft kan de reiziger de wijziging slechts afwijzen indien de wijziging hem tot nadeel van meer dan geringe betekenis strekt.
11.1.d. Indien Rondreisopmaat door de wijziging geld bespaart, heeft de reiziger voor zijn deel recht op het bedrag van die besparing.

11.2. a. In geval van wijziging doet Rondreisopmaat de reiziger indien mogelijk een alternatief aanbod. Dit doet hij binnen 72 uur (3 werkdagen). Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur
(1 werkdag).
11.2.b. Het alternatieve aanbod dient minstens gelijkwaardig te zijn. De gelijkwaardigheid van alternatieve accommodatie moet worden beoordeeld naar objectieve maatstaven en dient te worden bepaald naar de volgende omstandigheden die uit
het vervangende aanbod moeten blijken:
de situering van de accommodatie in de plaats van bestemming;
de aard en klasse van de accommodatie;
de faciliteiten die de accommodatie verder biedt.
Bij de hier bedoelde beoordeling moet rekening worden gehouden met:
de samenstelling van het reisgezelschap;
de aan Rondreisopmaat bekendgemaakte en door hem schriftelijk bevestigde bijzondere eigenschappen of omstandigheden van de betrokken reiziger(s) die door de reiziger(s) als van wezenlijk belang zijn opgegeven;

11.3.a. De reiziger die gebruik maakt van zijn recht om de wijziging of alternatief aanbod ingevolge de vorige leden af te wijzen, moet dit binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van het bericht over de wijziging of van het alternatieve aanbod kenbaar maken. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerste verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
11.3.b. In dat geval heeft Rondreisopmaat het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen. Hij moet - op straffe van verval - van dit recht gebruik maken binnen 72 uur (3 werkdagen) na ontvangst van de afwijzing door de reiziger. Vanaf 10 dagen voor de aankomstdatum van het eerst geboekte verblijf geldt hiervoor een termijn van 24 uur (1 werkdag).
De reiziger heeft in dat geval recht op kwijtschelding of teruggave van de reissom (of, indien de reis reeds ten dele is genoten, op teruggave van een evenredig deel daarvan) binnen 2 weken, onverminderd zijn eventuele recht op schadevergoeding als bedoeld in lid 4.

11.4.a. Indien de oorzaak van de wijziging aan Rondreisopmaat kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade van de reiziger voor rekening van Rondreisopmaat. Of zulks het geval is, wordt bepaald aan de hand van artikel 12.
11.4.b. Indien de oorzaak van de wijziging aan de reiziger kan worden toegerekend, komt de hieruit voortvloeiende schade voor rekening van de reiziger.
11.4.c. Indien de oorzaak van de wijziging noch aan de reiziger noch aan Rondreisopmaat kan worden toegerekend, dragen partijen ieder hun eigen schade zoals nader uitgewerkt in artikel 13.

11.5. Indien na aanvang van de overeengekomen reis een belangrijk gedeelte van de diensten, waarop de overeenkomst betrekking heeft, niet kan worden verleend, zorgt Rondreisopmaat ervoor dat passende, alternatieve regelingen worden getroffen met het oog op continuering van de reis. Zie voor de kosten daarvan artikel 13. Indien dergelijke regelingen niet mogelijk zijn, verstrekt Rondreisopmaat de reizigers indien nodig een gelijkwaardig vervoermiddel dat hen terug brengt naar de plaats van vertrek dan wel een andere met de reiziger(s) overeengekomen plaats van terugkeer. Zie voor de kosten daarvan artikel 13.

Artikel 12 Aansprakelijkheid en overmacht

12.1. Onverminderd het bepaalde in de artikelen 10 en 11 is Rondreisopmaat verplicht tot uitvoering van de overeenkomst overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben.

12.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is de reiziger verplicht daarvan zo spoedig mogelijk mededeling te doen aan de betrokkenen ter plaatse als bedoeld in artikel 17 lid 1.

12.3. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de in lid 1 bedoelde verwachtingen, is Rondreisopmaat onverminderd het bepaalde in de artikelen 13, 14 en 15 verplicht de eventuele schade van de reiziger te vergoeden, tenzij de tekortkoming
in de nakoming niet aan Rondreisopmaat is toe te rekenen noch aan de persoon van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, omdat:
12.3.a. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst is toe te rekenen aan de reiziger; of
12.3.b. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst niet kon worden voorzien of niet kon worden opgeheven en toe te rekenen is aan een derde die niet bij de levering van de in de reis begrepen diensten is betrokken; of
12.3.c. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan een gebeurtenis die Rondreisopmaat of degene van wiens hulp hij bij de uitvoering van de overeenkomst gebruik maakt, met in achtneming van alle mogelijke zorgvuldigheid niet kon voorzien of verhelpen; of
12.3.d. de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst te wijten is aan overmacht als bedoeld in lid 4 van dit artikel.
12.4. Onder overmacht worden verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk zijn van de wil van degene die zich er op beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.

Artikel 13 Hulp en bijstand

13.1.a. Rondreisopmaat of de dienstverlener ter plaatse is naar gelang de omstandigheden verplicht de reiziger hulp en bijstand te verlenen, indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die deze op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben. De daaruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van Rondreisopmaat, indien de tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst hem overeenkomstig artikel 12 lid 3 is toe te rekenen.
13.1.b. Indien de oorzaak aan de reiziger is toe te rekenen, is Rondreisopmaat tot verlening van hulp en bijstand slechts verplicht voor zover dat redelijkerwijs van hem kan worden gevergd. De kosten zijn in dat geval voor rekening van de
reiziger.

13.2. Indien de reis niet verloopt overeenkomstig de verwachtingen die de reiziger op grond van de overeenkomst redelijkerwijs mocht hebben wegens omstandigheden die noch aan de reiziger noch aan Rondreisopmaat zijn toe te rekenen, draagt ieder zijn eigen schade. Voor Rondreisopmaat bestaat deze o.a. uit de extra inzet van menskracht; voor de reiziger bestaat deze o.a. uit extra verblijf- en repatriëringskosten.

Artikel 14 Uitsluiting en beperkingen aansprakelijkheid Rondreisopmaat

14.1. a. Ingeval op een in de reis begrepen dienst een Verdrag van toepassing is dat een uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid aan de dienstverlener toekent of toestaat, is de aansprakelijkheid van Rondreisopmaat dienovereenkomstig uitgesloten of beperkt.
14.1.b. Rondreisopmaat is evenmin aansprakelijk indien en voorzover de reiziger zijn schade heeft kunnen verhalen uit hoofde van een verzekering, zoals bijvoorbeeld een reis- en/of annuleringskostenverzekering.

14.2. Indien Rondreisopmaat jegens de reiziger aansprakelijk is voor derving van reisgenot, bedraagt de vergoeding ten hoogste éénmaal de reissom, exclusief de kosten van de vliegtickets en de daarmee samenhangende kosten (tax en toeslagen).

14.3. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de aansprakelijkheid van Rondreisopmaat voor andere schade dan veroorzaakt door dood of letsel van de reiziger beperkt tot ten hoogste éénmaal de reissom, exclusief de kosten van de vliegtickets en de daarmee samenhangende kosten (tax en toeslagen).

14.4. De in dit artikel opgenomen uitsluitingen en/of beperkingen van de aansprakelijkheid van Rondreisopmaat gelden ook ten behoeve van werknemers van Rondreisopmaat en betrokken dienstverleners, alsmede hun personeel, tenzij verdrag of wet dit uitsluit.

Artikel 15 Verplichting van de reiziger

15.1. De reiziger(s) is/zijn verplicht tot naleving van alle aanwijzingen van Rondreisopmaat ter bevordering van een goede uitvoering van de reis en is/zijn aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zijn/hun ongeoorloofde gedragingen, te beoordelen naar de maatstaf van het gedrag van een correcte reiziger.

15.2.a. De reiziger die zodanig hinder of last oplevert of kan opleveren, dat een goede uitvoering van een reis daardoor in sterke mate wordt bemoeilijkt of kan worden bemoeilijkt, kan door Rondreisopmaat van (voortzetting van) de reis worden
uitgesloten, indien van deze in redelijkheid niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt nagekomen.
15.2.b. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de reiziger, indien en voorzover de gevolgen van hinder of last hem kunnen worden toegerekend. Indien en voorzover de oorzaak van de uitsluiting de reiziger niet kan worden toegerekend, wordt hem restitutie van de reissom of een gedeelte daarvan verleend.

15.3. De reiziger is verplicht eventuele schade te vermijden of zo veel mogelijk te beperken, in het bijzonder door aan zijn meldingsplicht als nader omschreven in artikel 17 lid 1 te voldoen.

Artikel 16 Rente en incassokosten

De reiziger die niet tijdig aan een geldelijke verplichting jegens Rondreisopmaat heeft voldaan, is over het nog verschuldigde bedrag rente verschuldigd van 2% per maand.
Voorts is hij gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke incassokosten gelijk aan 20% van het gevorderde met een minimum van 100 euro, tenzij dit bedrag, de incasso-werkzaamheden en het verschuldigde bedrag in aanmerking nemende, onbillijk is.

Artikel 17 Klachten

17.1.a. Een tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst als bedoeld in artikel 12 lid 2 dient ter plaatse zo spoedig mogelijk gemeld te worden zodat naar een oplossing kan worden gezocht. Daarvoor moet de reiziger zich (in deze volgorde:)
melden bij de betrokken dienstverlener, of, als deze niet aanwezig of bereikbaar is, bij Rondreisopmaat. Indien de tekortkoming niet wordt opgeheven en afbreuk doet aan de kwaliteit van de reis moet deze in ieder geval onverwijld worden gemeld bij Rondreisopmaat.
17.1.b. Als een tekortkoming ter plaatse niet bevredigend wordt opgelost, zorgt Rondreisopmaat voor een adequate mogelijkheid om deze in de vorm van een klacht schriftelijk op de voorgeschreven wijze vast te leggen (klachtrapport).
17.1.c. Rondreisopmaat zorgt voor informatie in de reisbescheiden inzake de ter plaatse te volgen procedure, de contactgegevens en bereikbaarheid van betrokkenen.
17.1.d. Indien de reiziger niet aan de meldingsplicht en klachtrapportage heeft voldaan en de dienstverlener of Rondreisopmaat daardoor niet in de gelegenheid is gesteld
de tekortkoming te verhelpen, kan zijn eventuele recht op schadevergoeding worden beperkt of uitgesloten.

17.2.a. Als een klacht niet bevredigend is opgelost, moet deze uiterlijk binnen één maand na afloop van de reis of de genoten dienst of na de oorspronkelijke aankomstdatum van het eerste verblijf schriftelijk en gemotiveerd worden ingediend bij Rondreisopmaat. De reiziger voegt daar een kopie van het klachtrapport bij.
17.2.b. Als de klacht de totstandkoming van een overeenkomst betreft, dient deze binnen één maand na kennisname door de reiziger van de feiten waarop de klacht betrekking heeft, bij het boekingskantoor te worden ingediend.
17.2.c. Indien de reiziger de klacht niet tijdig indient, hoeft deze door Rondreisopmaat niet in behandeling te worden genomen, tenzij de reiziger hierover redelijkerwijs geen verwijt treft. Rondreisopmaat geeft de reiziger hierover schriftelijk of langs elektronische weg bericht.
17.2.d. Rondreisopmaat zal uiterlijk één maand na ontvangst van de klacht schriftelijk een inhoudelijke reactie geven.

Artikel 18 Geschillen

18.1. Het Nederlands recht is van toepassing op de overeenkomsten die op basis van deze reisvoorwaarden zijn gesloten, worden gewijzigd of aangevuld, tenzij op grond van dwingende regels ander recht van toepassing is.

18.2. Als een klacht niet tijdig tot tevredenheid is opgelost of als ter zake geen genoegdoening is verschaft, heeft de reiziger het recht zich tot de bevoegde rechter te wenden. Uitsluitend een Nederlandse rechter is bevoegd van deze geschillen kennis te
nemen, tenzij op grond van dwingende regels een andere rechter bevoegd is.

18.3. Alle vorderingsrechten vervallen één jaar na afloop van de reis (of, indien de reis geen doorgang heeft gevonden, één jaar na de oorspronkelijke vertrekdatum).

SGR Garantieregeling (tekst conform site SGR)

De onderstaande tekst is afkomstig van de SGR-website en betreft de garantieregeling. U kunt deze tekst ook teruglezen op de SGR-website: www.sgr.nl/garantieregeling

*****

Artikel 1: Doel
Artikel 2: Begrippen
Artikel 3: Uitkeringen
Artikel 4: Aanspraak
Artikel 5: Vervangende reis
Artikel 6: Verplichtingen van de consument en de reisagent
Artikel 7: Last en volmacht
Artikel 8: Cessie en subrogatie
Artikel 9: Wijziging
Slotbepaling

Doel

Artikel 1

De stichting Stichting Garantiefonds Reisgelden hierna te noemen: SGR, heeft zich overeenkomstig en binnen de grenzen van haar hieronder te vermelden statutaire doelstellingen ten opzichte van haar deelnemers verplicht tot het doen van uitkeringen aan of voor consumenten. Door de boeking bij een deelnemer aanvaardt de consument deze garantie.

Begrippen

Artikel 2

In deze garantieregeling wordt verstaan onder:

a.
Reisorganisator: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen van tevoren georganiseerde reizen aanbiedt (vgl. art. 7:500 lid 1 onder a Burgerlijk Wetboek).

b.
Reisovereenkomst: de overeenkomst waarbij een reisorganisator zich jegens zijn wederpartij verbindt tot het verschaffen van een door hem aangeboden van tevoren georganiseerde reis die een overnachting of een periode van meer dan 24 uren omvat alsmede tenminste twee van de volgende diensten: vervoer, verblijf en/of een andere niet met vervoer of verblijf verband houdende, toeristische dienst die een significant deel van de reis uitmaakt (vgl. art. 7:500 lid 1 onder b Burgerlijk Wetboek).

c.
Vervoerder: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen georganiseerd vervoer voor toeristische doeleinden aanbiedt, zoals per bus of per boot.

d.
Verstrekker van verblijf: degene die, in de uitoefening van zijn bedrijf, op eigen naam aan het publiek of aan een groep personen tijdelijk verblijf voor toeristische doeleinden aanbiedt, zoals een hotel of een vakantieappartement.

e.
Deelnemer: de reisorganisator, de reisagent, de vervoerder of de verstrekker van verblijf die een geldige deelnemersovereenkomst heeft met SGR.

f.
Financieel onvermogen: het niet meer kunnen voldoen aan financiële verplichtingen en tevens opgehouden zijn te betalen aan schuldeisers, dan wel onder stille bewindvoering staan, in surseance van betaling of in staat van faillissement verkeren.

g.
Reisagent: degene die in de uitoefening van een bedrijf bemiddelt bij de totstand-koming van een reisovereenkomst, een overeenkomst van verblijf of een overeenkomst van vervoer.

h.
Boeking: het vastleggen van een pakketreis of losse onderdelen van een reis.

Uitkeringen

Artikel 3

1.
SGR heeft ten doel het doen van uitkeringen aan of voor consumenten die reisovereenkomsten of overeenkomsten van vervoer of overeenkomsten van verblijf hebben afgesloten met een deelnemer of door bemiddeling van een deelnemer, indien deze consumenten geldelijke schade lijden in gevallen dat de betrokken deelnemer wegens financieel onvermogen niet presteert.

2.
De door een consument met een deelnemer gesloten overeenkomst wordt geacht te zijn afgesloten in het land waarin de deelnemer is gevestigd.

3.
Losse overeenkomsten van luchtvervoer en losse overeenkomsten van autohuur vallen niet onder deze garantieregeling.

4.
Voor uitkering komt in aanmerking de consument die een reis‑, vervoers- of verblijfsovereenkomst heeft gesloten met een deelnemer of door bemiddeling van een deelnemer en heeft betaald aan de deelnemer en tevens in het bezit is van een boekingsbevestiging en factuur en het daarop betrekking hebbende betalingsbewijs.

5.
Uitkeringen zullen alleen worden gedaan indien en voor zover de consument zijn schade aantoonbaar niet kan verhalen op derden.

6.
De hoogte van uitkeringen bedraagt maximaal de betaalde reissom, vervoersgelden en/of verblijfsgelden. Indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele genoten is, wordt de hoogte van de uitkering beperkt tot een evenredig deel van het reeds betaalde bedrag. Voorzover de reisovereenkomst het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

7.
Indien en voor zover met inachtneming van het in deze regeling bepaalde recht op uitkering bestaat geldt dat de vergoedingsplicht van SGR is beperkt tot een bedrag van € 10.000,00 per consument per schadegeval. Het meerdere is door SGR namens en ten gunste van de consument verzekerd bij Europeesche Verzekeringen, gevestigd te Amsterdam. In geval van schade zal SGR namens de betrokken consument de schade met de Europeesche Verzekeringen afwikkelen onverminderd het recht van de consument als verzekerde om zich voor uitkering rechtstreeks tot Europeesche Verzekeringen te wenden.

8.
Uitkeringen zullen worden gedaan in de volgende gevallen:

a.
Een deelnemer is wegens financieel onvermogen in gebreke te presteren en de betreffende overeenkomst is door de consument rechtstreeks of door bemiddeling van een reisagent afgesloten;

b.
Een niet-deelnemer is wegens financieel onvermogen in gebreke te presteren, terwijl de prestatie is aangeboden en afgesloten door bemiddeling van een deelnemer die zelf wegens financieel onvermogen niet in staat is de betaalde reissom, vervoersgelden en/of verblijfsgelden terug te betalen;

c.
Een deelnemende reisagent is wegens financieel onvermogen in gebreke geldige reisdocumenten te leveren, maar alleen in geval dat de reisorganisator, vervoerder en/of verstrekker van verblijf niet jegens de consument tot nakoming verplicht is;

d.
Een deelnemer voldoet wegens financieel onvermogen niet aan een veroordeling krachtens een bindende uitspraak van de Geschillencommissie Reizen of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak tot betaling van schadevergoeding aan de consument, voor zover de schadevergoeding betrekking heeft op de in dit artikel bedoelde uitkering.

9.
Of er sprake is van niet presteren door een deelnemer als gevolg van diens financieel onvermogen staat uitsluitend ter beoordeling van SGR.

10.
Van vergoeding zijn uitgesloten:

a.
De reisovereenkomsten, overeenkomsten van vervoer en/of overeenkomsten van verblijf die zijn afgesloten bij een organisatie die geen deelnemer is op het moment van het afsluiten van de overeenkomst, tenzij die overeenkomst tot stand is gekomen via bemiddeling van een aan SGR deelnemende reisagent.

b.
Geldbedragen die zijn betaald nadat op de internetsite van SGR en per mededeling in de media is gepubliceerd dat de betrokken deelnemer in financieel onvermogen verkeert en dat daarom geen verdere betalingen moeten worden gedaan.

c.
Geldbedragen die in strijd met de ANVR-voorwaarden vooruit zijn betaald.

d.
Verzekeringspremies, poliskosten, wijzigingskosten, telefoonkosten, creditcardkosten, borgsommen en kosten voor het verkrijgen van visa en soortgelijke kosten die geen onderdeel vormen van de reissom.

e.
In geval van uitkeringen als bedoeld onder lid 8 onder d: proceskosten en kosten van rentederving.

f.
Boekingen die uitsluitend tot stand gekomen zijn op basis van loterijen, spaarzegels, airmiles en soortgelijke niet met contant of giraal geld betaalde boekingen.

g.
Waardebonnen en reischeques die niet geleid hebben tot een reisovereenkomst, overeenkomst van vervoer en of een overeenkomst van verblijf met een deelnemer.

Artikel 4

1.
De consument is verplicht zijn aanspraak op SGR geldend te maken uiterlijk binnen twee maanden nadat hem ter kennis is gekomen dan wel hij in redelijkheid had kunnen weten dat de desbetreffende deelnemer aan SGR als gevolg van financieel onvermogen niet aan zijn verplichtingen jegens hem kan voldoen.

2.
De consument heeft slechts aanspraak op uitkering door SGR indien SGR binnen de grenzen van haar doelstelling en deze garantieregeling verplicht is tot het doen van een uitkering aan of voor de consument, dit laatste met inachtneming van artikel 5 en de consument heeft voldaan aan de hieronder te vermelden verplichtingen.

Vervangende reis

Artikel 5

1.
SGR behoudt zich het recht voor in voorkomende gevallen in plaats van terugbetaling van betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, de uitvoering van de reisovereenkomst, de overeenkomst van vervoer of van verblijf zelf ter hand te nemen, in welk geval de met de reisorganisator, vervoerder en/of verstrekker van verblijf overeengekomen voorwaarden van toepassing zullen blijven.

2.
Tevens is SGR gerechtigd de consument de keus te laten tussen een terugbetaling van de reeds betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden en het boeken van een vervangende reis, vervangend vervoer of vervangend verblijf, voorzover nodig met bijbetaling of terugbetaling wanneer de prijs van het vervangende product hoger of lager is dan de uitkering waarop de consument aanspraak heeft.

3.
De consument zal nimmer van SGR kunnen verlangen dat zij een andere prestatie verricht dan het zorgdragen voor terugreis en/of het doen van een uitkering tot het bedrag van de door de consument betaalde reissommen, vervoer- en verblijfsgelden, of, indien de reis en/of het verblijf reeds ten dele is genoten, een evenredig deel daarvan.

Verplichtingen van de consument en de reisagent

Artikel 6

1.
De consument dient indien de reisovereenkomst, overeenkomst van vervoer of overeenkomst van verblijf tot stand is gekomen via bemiddeling van een reisagent zich teneinde aanspraak op uitkering te maken te wenden tot deze reisagent.

2.
Consumenten die rechtstreeks bij de deelnemer hebben geboekt die in financieel onvermogen is geraakt kunnen hun claim rechtstreeks bij SGR indienen.

3.
Het niet tijdig indienen van de claim waarbij het in de navolgende leden bepaalde in acht moet worden genomen doet de aanspraak op uitkering vervallen.

4.
Iedere consument is verplicht bij het indienen van zijn claim aan de in lid 1 genoemde reisagent c.q. SGR over te leggen en af te geven:

1. de boekingsbevestiging en de factuur;
2. het/de daarop betrekking hebbende betalingsbewijs(zen);
3. de eventueel in zijn/haar bezit zijnde reisdocumenten, zoals vervoerbiljetten, tickets, vouchers e.d.

5.
Zolang er een van de op de grond van het bovenstaande over te leggen en af te geven bescheiden ontbreekt heeft de consument geen aanspraak op uitkering.

6.
De reisagent die namens een consument een beroep doet op de garantieregeling dient aan te tonen dat niet op eigen naam is gehandeld als bedoeld in de uitvoeringsregeling schadeclaims door reisagenten.

7.
De consument en de reisagent zijn verplicht zich te houden aan door SGR te geven aanwijzingen met betrekking tot de indiening van de claim.

Last en volmacht

Artikel 7

De consument wordt geacht aan de voormelde reisagent last en volmacht te hebben gegeven voor alle handelingen welke noodzakelijk zijn om namens hem tot incasso te komen van het bedrag waarop de consument ingevolge de garantie jegens SGR aanspraak kan maken.

Cessie en subrogatie

Artikel 8

1.
In het geval SGR aan of ten behoeve van de consument betalingen verricht, wordt SGR gesubrogeerd in de rechten van de consument jegens de betrokken deelnemer.

2.
De consument is, indien SGR dat verlangt, verplicht mee te werken aan cessie aan SGR van zijn rechten jegens de betrokken deelnemer en/of de al dan niet aan SGR deelnemende betrokken reisorganisator, vervoerder, en/of verstrekker van verblijf.
Op eerste verzoek van SGR dient de consument met betrekking tot de hiervoor bedoelde rechten akte(n) van cessie volgens door SGR vast te stellen model(len), ter hoogte van zijn aanspraak op uitkering, te ondertekenen.

3.
Zolang de consument de in het voorgaande lid vastgelegde verplichting niet nakomt heeft hij geen aanspraak op uitkering danwel is een reeds gedane uitkering onverschuldigd betaald.

Wijziging

Artikel 9

1.
Het bestuur van SGR is bevoegd na goedkeuring door de raad van toezicht deze garantieregeling te wijzigen.

2.
Bindend is de garantieregeling, die ten tijde van de boeking laatstelijk is vastgesteld.

Slotbepaling

In alle gevallen waarin de wet, de statuten of een reglement niet voorzien beslist het bestuur.

Op deze garantieregeling is Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen uit hoofde van deze garantieregeling zullen worden voorgelegd aan de Rechtbank Rotterdam.

Aldus vastgesteld door het bestuur na verkregen goedkeuring van de raad van toezicht in zijn vergadering van 20 december 2016.


Stichting Garantiefonds Reisgelden
Postbus 4040, 3006 AA Rotterdam

201612 Gedeponeerd ter Griffie van de Rechtbank te Rotterdam, alsmede bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam.